Kang Lab Members

Yibin Kang

Yibin Kang

P (609) 258-8834
 
 
wei
Yong Wei
Staff Scientist

P (609) 258-9120
xiang
Xiang Hang
Research Specialist

xhang@princeton.edu
P (609) 258-9120

Postdoctoral Fellows

Picture of Nicole

Nicole Aiello


 
Fenfang Chen
Mark Esposito
 
 
Ramesh Gunaratna
 
 
 
Yujiao Han
 
 
 
Eunmi Lee
 
Minhong Shen
minhong@princeton.edu
 
 
Yong Tang
 

Graduate Students

 
 
Cao Fan
 
 
 
Zheng Sun
 
 

Current Undergrads

Lillian Xu picture Lillian Xu ('20)
Sophia Dimitriadoy picutre Sofia Dimitriadoy ('20)
  Michelle Rowicki ('20)
  Alice Vinogradsky ('20)
  Jasper Lee ('21)
  Hannah Slabodkin ('21)